ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ:
ಆಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂದು ಪ್ರೇಮವೆಂಬುದು
ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ ಎನೂಂದೂತಿಳಿಯದೆ,
ಸ್ನೇಹವೆಮಬುದಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು ನಮಗೆ
ಆಡುವುದೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮರದ ಕೆಳಗೆ.

ಉದಯವಾಯಿತಿಂದು ನಮ್ಮೀ ಪ್ರೀತಿ
ಎರಡು ಹೃದಯದ ಮಿಲನವಾಯಿತು,
ಜಗದ ನೋವ ಮರೆತ ನಮಗೆ
ದಿನವಿಡೀ ಪ್ರೇಮ ಪಾಠವಾಯಿತು.

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮುಗಿಯಿತಿಂದು
ನಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತು,
ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಜನುಮವಾಗಿ
ಸಂಸಾರದ ಭಾರ ತಿಳಿದಾಯಿತು.

ವ್ರುದ್ಧಾಪ್ಯವು ಬಂದೊದಗಿದೆ ಈಗ
ಏನೊಂದು ಬೇಡವಾಗಿದೆ,
ನೋಡದ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಡು
ಈ ಮುದಿ ಜೀವ ಕೊರಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಜೀವ
ಇಂದು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರವಾಗಿದೆ,
ಕಳೆದ ನೆನಪ ಮೆಲುಕ ಹಾಕುತ
ಮನವು ಕೊನೆಯ ದಿನವ ಎಣಿಸುತಿದೆ.

ಹುಟ್ಟು ಸಾವ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ
ಹೀಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ,
ಯಾರು ಬಂದರು,ಯಾರು ಹೋದರು
ಏನೊಂದೂ ತಿಳಿಯದೆ.

No comments:

Post a Comment