ಮುಗ್ಧ ಭಾವ:

ಹಾಕುತ ಪುಟ್ಟ ನಡಿಗೆ
ನಡೆದಿದೆ ಬಾಳ ನೌಕೆ,

ನಿನ್ನೆಯ ನೋವಿಲ್ಲದೆ
ನಾಳೆಯ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ,
ಹಿರಿಯರ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ
ಕಿರಿಯರ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದೆ,

ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಸಿರಿತನದ ಮೋಹವಿಲ್ಲದೆ.
ನೋವು ನಲಿವ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ
ಪ್ರೀತಿ ದ್ವೇಷಗಳ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ.

ತಿಳಿಯದೆ ಜಗದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಬೀರುತ,
ಹೊರಳಾಡುತ ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ದೆಯಲಿ
ಯಾವುದರ ಪರಿವೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಡುತ .

ಹಾಡುತ ಕುಣಿಯುತ
ನಲಿಯುತ ಜಿಗಿಯುತ
ಮುಗ್ಧ ಮನಸ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ
ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲಿ ನಲಿಯುತ .

ಹಾಕುತ ಪುಟ್ಟ ನಡಿಗೆ
ನಡೆದಿದೆ ಬಾಳ ನೌಕೆ
No comments:

Post a Comment