ಹನಿ ಹನಿ:

ಈ ಕವನ ಬರೆಯೋದು
ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ವೇಷ್ಟು,
ಮಾಡಿದರಾಯಿತು ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ
ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟು .....!

ಹೊದೊರೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ
ದೂರ ದೂರ,
ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಲಿ
ನಮ್ಮನೆ ಭಾರ..

ಮುಂದಿನ ಕವನ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ...

ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳುವರು
ಈ ಲೈಫು ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟು,
ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ
ಆಗಿಗಿರುವರು ಫುಲ್ ಟೈಟು!

ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರಗುವರು
ವಿರಹ ವೆದನೆಯೆಂದು,
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕೊರಗುವರು
ಪತ್ನಿ ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲವೆಂದು.

ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅವಳು ಬಲು ಸುಂದರಿ
ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಳು ಬಜಾರಿ..!
ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅವನೊಬ್ಬ
ಶೂರ ವೀರ ಗೆಲುವಿನ ಸರದಾರ.
ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ
ಬರೀ ಪರಪರ ಪರಪರ.

 

No comments:

Post a Comment