ಹನಿ ಹನಿ 4:

ಗಂಡಸರ ಪಾಡು:

ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು,
ಪ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುವೆಯಾ?
ಮದುವೆಯ ನಂತರ,
ತವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಿಯಾ??

ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು,
ಚೆಲುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ
ಮದುವೆಯ ನಂತರ,
ನಾ ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ?

ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು,
ಹೀರೋ ನಂಬರ್ ೧
ಮದುವೆಯ ನಂತರ,
ಕೂಲಿ ನಂಬರ್ ೧

ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು,
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ,
ನಾ ನಿನ್ನ ಸಹಿಸಲಾರೆ.

ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು,
ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡುತಿರು
ಮದುವೆಯ ನಂತರ,
ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರು.

ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು,
ಆಯ್ ಲವ್ ಯು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ,
ಫುಲ್ ನೋವೆ ನೋವು.


No comments:

Post a Comment