ಶುಭರಾತ್ರಿ :

ನಿದ್ರಾದೇವಿಯ
ಮಡಿಲಲಿ
ಲಾಲಿ ಹಾಡ
ಕೇಳುತ
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ
ನಿಮಗೆಲ್ಲ
ಶುಭ ರಾತ್ರಿಯ
ಶುಭ ಸಂದೇಶ.

ಮೋಡವೆಲ್ಲ ಚದುರಿ
ಚಂದಿರ ನಕ್ಕಿರಲು,
ಬಾನಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲ
ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿನುಗಿರಲು,
ರಾತ್ರಿಯ ಕಂಪಿಗೆ
ನಿದಿರೆ ಬಂದಿರಲು,
ಮಲಗುವ ಮೊದಲು
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಸಂದೇಶಗಳು..

1 comment: