ಋಣ:ಓ ಹಡೆದವ್ವ ನನಗೆ ಜನುಮ ನೀಡುವಾಗ ನೀ ಪಟ್ಟ ನೋವೆಷ್ಟೋ ...? 
ಓ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲೆತ್ತರಕೆ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟವೆಷ್ಟೋ ..?

 
ತಿಳಿಯದೆ ನಾ ನೀಡಿದ ಕಷ್ಟಕೆ
ಅವ್ವ ನೀ ಬೆನ್ನ ಸವರಿದ್ದೆ
ತಿಳಿದೇ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪಿಗೆ
ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಹೇಳಿದ್ದೆ.

ಅಂದು ನೀ ಹೊಡೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ,
ಹೊಡೆತವಲ್ಲ ತಂದೆ ಅದು
ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ .

ನನ್ನ ನಿಮ್ಮೆತ್ತರಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಕಷ್ಟಕೆ
ಇಂದು ಮನ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ,
ನನಗೆಂದೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದ
ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಇಂದೆನಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ.

ಜನುಮವೀಡಿ ಜೀತ ಮಾಡಲೇ
ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಲೇ,
ಇದ್ಯಾವುದು ಸಾಲದಾಗದೆ ಹೋಯಿತಲ್ಲ
ತೀರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಈ ಋಣವ .

ಮಡದಿಯ ವಿರೋಧವಾದರೇನು
ಜಗವೇ ಎದುರು ನಿಂತರೇನು,
ಬಿಡೆನು ನಾ ನಿಮ್ಮನೆಂದಿಗೂ
ಬಿಡೆನು ನಾನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡೆನು.

No comments:

Post a Comment