ಕೋರಿಕೆ..

ನಿನ್ನೊಲವ
ಮಳೆ ಹನಿಗಾಗಿ
ಕಾದಿದೆ ನನ್ನೀ
ಹೃದಯ ಧರಿತ್ರಿ..

ಪ್ರೀತಿಯ
ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ
ಮನವ ತಣಿಸೆ
ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ್ರಿ..

No comments:

Post a Comment