ಹನಿ ಹನಿ 8 :

ವಿರಹ :

೧.
ನಿನ್ನ
ಅಗಲಿಕೆಯ
ಮನದ
ಗಾಯಕೆ
ನಿನ್ನದೇ
ಸ್ಪರ್ಶದ
ಮುಲಾಮು
ಬೇಕು.

೨.
ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ
ಕಟ್ಟಿದ ಕನಸ ಗೋಪುರ
ನಿನ್ನ ವಿರಹದ
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ.

೩.
ಬಂದೆ ನೀನು
ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ
ಮರುಭೂಮಿಯ
ಚಿಲುಮೆಯಂತೆ
ಕ್ಷಣದಲೇ ಮಾಯವಾದೆ
ತೀರಿಸದೆ ಮನದ ದಾಹವ
ಮುಂದೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುವೆ
ಅಂತಲೂ ಹೇಳದಂತೆ.

೪.
ನೀ ದೂರಾದೆಯೆಂದು
ಹುಡುಕಿದೆ ನಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ
ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ
ಇದ್ದೆ ನೀ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ.


೫.
ನೀ ಬಂದು
ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ
ನನ್ನೆದೆಯಲಿ
ಗೂಡ ಮಾಡಿ
ನೆನಪೆಂಬ
ಮೊಟ್ಟೆಯನಿತ್ತು
ಕಾವು ಕೊಡದೆ
ಹಾರಿ ಹೋದೆಯಲ್ಲ.

೬.
ನೀ ಅತ್ತರೆ
ನನ್ನೆದೆಯಲಿ
ಏನೋ ತೊಳಲಾಟ
ಅದೇ ನೀ ನಕ್ಕರೆ
ನಿಲ್ಲುವುದು
ನನ್ನೆದೆಯ ಬಡಿದಾಟ.

೭.
ಓ ನಲ್ಲೆ
ನೀ ಬಂದು
ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ
ನನ್ನೆದೆಯಲಿ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ
ಕನಸುಗಳು
ನನಸಾಗದೇ
ಕಾಯುತಿದೆ
ನಿನ್ನದೇ
ಪುರಾಗಮಾನವ.

No comments:

Post a Comment