ನಿರೀಕ್ಷೆ:ನೀ ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರ
ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕೆ
ಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳೆಷ್ಟೋ..

ಬಾಗಿಲಲಿ ಕುಳಿತು
ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತ
ಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳೆಷ್ಟೋ..

ನೀ ನಗುತ ತರುವ
ಮೊಳ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕಂಪಿಗೆ
ಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳೆಷ್ಟೋ..

ಪರದೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ
ನಿನ್ನಾಗಮನವ ಬಯಸಿ
ಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳೆಷ್ಟೋ..

ಹುಸಿ ಕೋಪವ ಮರೆತು
ನಿನ್ನೊಲವ ಉಡುಗೊರೆಗೆ
ಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳೆಷ್ಟೋ..

ಮಳೆಯಲಿ ನೆನೆಯುತ
ನಿನ್ನ ಬಿಸಿಯಪ್ಪುಗೆಗೆ
ಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳೆಷ್ಟೋ..

ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ
ನೀಡುವ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತಿಗೆ
ಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳೆಷ್ಟೋ..

ಮನ ಕೊರಗಿ ನೊಂದಾಗ
ನೀ ನೀಡುವ ಸಾಂತ್ವನಕೆ
ಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳೆಷ್ಟೋ..

ಪ್ರೀತಿಯ ಒಲವ ಬೆರೆಸಿ
ಉಣಿಸುವ ಕೈ ತುತ್ತಿಗೆ
ಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳೆಷ್ಟೋ..

ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪ ಜೀವನದಿ
ತುಂಬುವ ಒಲುಮೆ ರಂಗಿಗೆ
ಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳೆಷ್ಟೋ..

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವ ನೆನೆಯುತ
ಸಿಗುವ ಕ್ಷಣದ ಸುಖಕೆ
ಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳೆಷ್ಟೋ..??

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕ್ಷಣದ ಸುಖಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಕಳೆಯುವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನ.

No comments:

Post a Comment