ಹನಿ ಹನಿ 10 :

೧.
ಅವಳು ಕೊಟ್ಟ ಮುತ್ತಿಗೆ ನಾ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದೆ
ಆಮೇಲೆ,
ಎದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ನಾ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಿದ್ದೆ.

೨.
ಅವಳ ಕಣ್ಣ ಸನ್ನೆಗೆ ಹೃದಯ ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿದಿತ್ತು
ಮುಂದೆ ,
ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅದರ ಕೆಲಸ ನಿಂತಿತ್ತು.

೩.
ದಿನವಿಡೀ ಅವಳದೇ ಧ್ಯಾನದಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಿದೆ
ಅಲ್ಲದೆ ,
ರಾತ್ರಿಯೂ ಕನಸಲಿ ಕಾದುತ್ತಿದ್ದಳು ಕೊಡದೆ ನಿದ್ದೆ.

೪.
ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿಯ ಕನಸಲಿ ಜೀವನ ನಡೆದಿತ್ತು
ಮುಂದೆ ,
ಮಡದಿಯ ಮೊಗದಲಿ ಅವಳ ಮುಖ ಕಂಡಿತ್ತು.

No comments:

Post a Comment