ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ:


ಅಂದು ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲಿ
ಯಾರೋ ಯಾರಿಗೋ
ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು
ಏನೊಂದೂ ತಿಳಿಯದ
ಕೆಲ ಜನ ಅದನ್ನೇ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂದರು.

No comments:

Post a Comment