ಮಡದಿ ಇಂದೆನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು
ನಾನೆಂದೆ ಇದೇನಿದು ಕಾಂಕ್ರೀಟು..
ಹುಸಿಕೊಪದಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಬದಿಗಿಟ್ಟು
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಥಾಲಿಪಿಟ್ಟು
ನಾನೆಂದೆ ಇದೇನಿದು ಬರೀ ಹಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು..
ನನ್ನಾಕೆ ಕೋಪದಿ ಅದನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು
ತಲೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟು
ಹೊರನಡೆದಳು ಅಡುಗೆಯ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಿಟ್ಟು... :(

No comments:

Post a Comment