ಹನಿ ಹನಿ 13:

ಹೆಂಡತಿ v/s ಅಮ್ಮಅಮ್ಮನ ಗುಳಿಗೆ ಮರೆತುಬಂದ ಮಗ,
ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೆನಪಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ.

ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೇರಿಕ ತಿರುಗಿದ್ದ,
ಆದರೆ ಅಮ್ಮನ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆಗೆ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನಿಗೆ,
ಸುಖ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ.

ಹೆಂಡತಿಯ ಕೈ ಕೊಯ್ದರೆ ಸಂಕಟ,
ಅಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮಿದರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ.

ಹೆಂಡತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ,
ಅಮ್ಮ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ.

ಹೆಂಡತಿಯ ತಟ್ಟೆಯೂಟದೆದುರು, 
ಅಮ್ಮನ ಕೈತುತ್ತು ರುಚಿಸದಾಗಿದೆ.
ನಿನಗೆನಾದರೂ ನಾ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಹೆಂಡತಿ,
ನಿನಗೇನೂ ಆಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾಯಿ.

ಕೈ ಕೊಯ್ದಾಗ
ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ತರಲು ಹೆಂಡತಿಯೋಡಿದರೆ,
ಅಮ್ಮ ಹರಿದದ್ದು ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು.

ಗೆಲುವಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರೆ,
ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು.

ಆಸೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಸೆರಗಲ್ಲಿ,
ಸುಖ ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ.

ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ,
ಅಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ.

ಮಡದಿಯೆಂದರೆ ಸುಖ,
ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ. 
 

No comments:

Post a Comment