ತ್ಯಾಗ:

ನೀ ದಾನವ ನೀಡಲು
ಏನಯ್ಯ ನಿನ್ನದು??
ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಆ
ದೇವರ ಕರುಣೆಯು.

ಅವನಿಂದ ಬಂದದ್ದು
ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೀಡಿದೆ,
ಕೊಡು-ಕೊಡುಗೆಗಳ
ಮಧ್ಯೆ ನೀ ದೊಡ್ಡವನಾದೆ.

ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಏನೂ
ಎಲ್ಲವೂ ಅವನದ್ದೇ,
ನೀಡಿದ ಅವನ ದ್ವೇಷಿಸಿ
ನೀ ದೇವನಾದೆ.

ಕಾಣದ ದೇವರ ನೀ
ಗುಡಿಯೊಳು ಬಂಧಿಸಿದೆ,
ವೇದಮಂತ್ರಗಳ ಹೆಸರಲಿ
ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಅನಾಥನಿಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ
ನೀ ತುತ್ತು ಅನ್ನವನು,
ಕಲ್ಲು ದೇವತೆಗೆ ನೀಡಿದೆ
ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಯನು.

ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ದೇವ ನಿನಗೆ
ಬೇಡುತಿದ್ದ ಮುಗ್ಧ ಕಂಗಳಲಿ,
ಬರಲಿಲ್ಲ ಕರುಣೆ ನಿನಗೆ
ಆ ಹಸಿದ ಮಗುವಿನಲಿ.

ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಂದಲ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ನೀ ನೀಡಿದ್ದು,
ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವ
ತೊಳೆಯಲು ಲಂಚವೆಂದು.

ಅರಿಯೋ ಮೂಢ ಮಾನವ
ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಏನೂ,ಇಲ್ಲೇನೂ ನನ್ನದಲ್ಲ,
ಎರಡು ದಿನದ ಬಾಳಿನಲಿ
ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೆಂಬ ಮಾತು ಸಲ್ಲ.

No comments:

Post a Comment