ಹನಿ ಹನಿ 11:

ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಮದುವೆ :

 ೧.
ಮದುವೆಯ ಮೊದಲು
ಆಕೆ ಸುಂದರಿ..
ಆತ ಗುಂಡಪ್ಪ..

ಮದುವೆಯ ತರುವಾಯ
ಆಕೆ ಬಜಾರಿ..
ಆತ ಬರೀ ಹೌ "ದಪ್ಪ".

೨.
ಮದುವೆಯ ಮೊದಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ
ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ,
ತದನಂತರ ಹೇಳತೊಡಗಿದ
ಹೀಗೂ ಉಂಟೇ, ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ.

೩.

ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ
ಬಾಳು ಸುಂದರಕಾಂಡ,
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ
ಬರೀ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡ.

೪.
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ
ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ,
ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ
ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ.

೫.
ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಕುರುಡರಂತೆ,
ಮದುವೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುತ್ತಂತೆ.

೬.
ಮದುವೆಯೆಂದರೆ ಏನಯ್ಯ ಅಂದಾತ,
ಮೊದಮೊದಲು "ಮಧು"
ಆಮೇಲೆ ಬರೀ "ವೆ ವೆ" ಎಂದೆ ನಾ..

No comments:

Post a Comment