ಹನಿ ಹನಿ 12 :

ನಶೆ:
೧.
ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅವಳ ನೋಡಿದೊಡೆ
ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ
ನಶೆ ಏರುತ್ತಿತ್ತು
ಈಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ಕಂಡೊಡೆ
ಕುಡಿದ ನಶೆಯೂ
ಇಳಿಯತೊಡಗಿದೆ.

೨.
ಹೆಂಡದಲಿ
ಮಾಲು ಹಳೆಯದಾದಂತೆ
ನಶೆ ಏರುತ್ತಂತೆ
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ
ಮಾಲು ಹಳೆಯದಾದಂತೆ
ನಶೆ ಇಳಿಯುತ್ತಂತೆ

೩.
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ನಶೆ ಏರುತ್ತೆ
ಮದುವೆಯಾಡೋದೇ ಇಳಿಯುತ್ತೆ


ಅಂದು-ಇಂದು
೧.
ಅಂದು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ
ಹೂಂ ಗುಡುತ್ತಿದ್ದವಳು
ಇಂದು ಮಾತಿಗೆ ಮೊದಲೇ
ಹೂಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

೨.
ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನನ್ನಾಕೆ
ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಂಕುಮದಂತೆ
ದಪ್ಪಗಿದ್ದ ನಾನು
ಬರುಬರುತ್ತಾ
ಅವಳ ಟಿಕಲಿಯಂತೆ
ಸಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದೇನೆ.

No comments:

Post a Comment