ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳು:

ಕಣ್ಣೀರಿಡುವ
ಮೊದಲೇ
ಕಣ್ಣೊರೆಸುವುದು
ಗೆಳೆತನ.

ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ
ಜೋತೆಯಾಗಿ
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ
ಬಲವನೀಯುತ್ತ
ನಡೆವುದೇ
ಗೆಳೆತನ.

ನಗುವಿನಲಿ
ನಗುವಾಗಿ
ನೋವಿನಲೂ
ನಗುವ
ಹೊಮ್ಮಿಸುವುದೇ
ಗೆಳೆತನ.

ಗೆಲುವಿನಲಿ
ಜೋತೆಯಾಗಿ
ಸೋಲಿನಲಿ
ಬಲವಾಗಿ
ಜೋತೆಯಿರುವುದೇ
ಗೆಳೆತನ.

ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್:
ಪಾಸಾದರೂ
ಫೇಲಾದರೂ
ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯಲು
ಕರೆಯುವುದೇ
ಗೆಳೆತನ...

No comments:

Post a Comment