ಓ ನಲ್ಲೆ

ನಾನಿನ್ನ ನೋಡಿ,ಹೆದರಿ ನಡುಗುತ್ತ
ಯಾರಿರದಿರಲು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ
ಕೊಟ್ಟೇನು ನಿನಗೊಂದು ಮುತ್ತ
ಕೊಟ್ಟೇನು ನಿನಗೊಂದು ಮುತ್ತ

ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಕುಡಿ ನೋಟ ಬೀರುತ್ತ
ನಿಂತಿರಲು ನೀ ನಸುನಗುತ್ತ
ಕೊಟ್ಟೇನು ನಿನಗೊಂದು ಮುತ್ತ
ಕೊಟ್ಟೇನು ನಿನಗೊಂದು ಮುತ್ತ

ತಿರುಗುತಿರಲು ನೀ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತ
ಬೀಳದೆನಗೆ ನಿನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಹೊಡೆತ
ಆಗ ಕೊಟ್ಟೇನು ನಿನಗೊಂದು ಮುತ್ತ
ಆಗ ಕೊಟ್ಟೇನು ನಿನಗೊಂದು ಮುತ್ತ .

No comments:

Post a Comment