ಹನಿ ಹನಿ 9:

೧.
ನನ್ನೆದೆಯ
ಗೂಡಲಿ
ನಿನ್ನದೇ
ನೆನಪ
ಹಕ್ಕಿಗಳ
ಚಿಲಿಪಿಲಿ.

೨.
ಗೆಳತಿ...
ನೀನಿಲ್ಲದ ಈ ಬಾಳು ಬಲು ಬೇಸರ,
ನೀನಿಲ್ಲದ ಈ ಬಾಳು ಬಲು ಬೇಸರ,
.
.
.
ನೀನಿದ್ದರೆ ಖರ್ಚಿನದೇ ಮಹಾಪೂರ. :)

೩.
ಪ್ರಿಯೆ..
ನೀ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಸಜಾ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಮಜಾ..

No comments:

Post a Comment