ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಯೆ:

ಪ್ರೀತಿಯಲೇ ಪರದಾಟ,
ಪ್ರೀತಿಯಲೇ ಹೊಡೆದಾಟ,
ಪ್ರೀತಿಯಲೇ ನಲಿದಾಟ,
ಪ್ರೀತಿಯಲೇ ಕುಣಿದಾಟ.

ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ...
ಮನಸು ಮನಸುಗಳ ಮಿಲನದಲಿ.

No comments:

Post a Comment