ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಪ್ ಲುಂಗಿ ಡಾನ್ಸ್:


ಏ ಕೋಮ್ಲಿ ನಮ್ ಊರ್ನಾಗೆ ಈ ಲುಂಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪುಲ್ ಪೆಮಸ್ ಆಗ್ ಬುಟ್ಟೈತೆ .... ನಮ್ ಗಣಪತಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರ್ಡು ದಿನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ನೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೊನು..... ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎನೊ ಮರ್ಮ ಐತೆ ನಿಂಗೊತ್ತೆನ್ಲಾ.

ಎ ಬುಡ್ಲಾ ಗಣಿ ಅದೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ್ ಇಸ್ಟೊರಿ ಐತೆ ಕಲಾ. 

ಹೆಳ್ಲಾ ನಮ್ ಎಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಸ್ಟೊರಿ ಅಸ್ಟೆನೂ ದೊಡ್ಡಾ ಇರಾಕಿಲ್ಲ ಬುಡು..

ಕೆಳ್ಲಾ... ನಮ್ ಕ್ ಕ್ ಕ್ ಕ್ ಕ್ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಇಲ್ವಾ ಅದ್ಕೆ ಈ ಡಾನ್ಸು ಬೀನ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಬರಾಕಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಕೂ ನಮ್ ರಜ್ನಿ ತರ ಲುಂಗಿ ಉಡ್ಸಿದ್ರೆ ಎನಾಗ್ಬೆಕು ಹೇಳು.

ಅದೂ ಹೌದ್ ಕಣ್ಲಾ.. ನೆಟ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲಾ ಇನ್ನೆನ್ ಕುಣಿತದೆ..., ಅದ್ರಾಕೂ ಲುಂಗಿ ಉಟ್ಗಂಡು..., ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಾ ಕಲಾ ಅದೆಂಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಾ.

ವಿಸ್ಯಾ ಬೇರೆ ಐತೆ ಇಲ್ಕೇಳು..ಅದೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ... ಸಾರುಕ್ ಗೆ ಲುಂಗಿ ಉಡ್ಸಿದ್ರಾ ಅದ್ಕೆ ನಡಿಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಾ... ದಮ್ ಹೋಡಿತಾ ನಂಗೆ ಇದ್ನಾ ಉಟ್ಗಂಡು ನಡ್ಯಾಕೆ ಬರಾಂಗಿಲ್ಲಾ ನಾ ಹೇಂಗ್ಲಾ ಕುಣಿಲಿ ಅಂತು..... ನಮ್ ದೀಪಿಕಾ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡಾ ಸತ್ತೊರ್ ತರಾ ಕುತ್ಕಂಡಿತ್ತು..... ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಪ್ರೊಡ್ಯುಸರು ಎಲ್ಲಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಕಂಡು ಕುತ್ಗಂಡಿದ್ರು.... ನಮ್ ಜುಂಜ ಸಾನೇ ಹುಸಾರು ಕಣ್ಲಾ ಒಂದ್ ಐಡಿರಿಯಾ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಾವ ಹೋಗಿ ನಾನೋಂದು ಐಡಿರಿಯಾ ಮಾಡಿವ್ನಿ ... ಸ್ವಲ್ಪಾ ತಡ್ಕಳಿ ಹತ್ ನಿಮಿಸ ಹಂಗೆ ಸಾರುಕ್ ಕುಣಿತದೆ ಅಂದಾ.. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪುಲ್ ಕುಸಿ ಆಗ್ ಬುಟ್ಟು ಅದೆಂಗ್ಲಾ ಅಂದಾ..... ಅದೆಲ್ಲಾ ಕೆಳ್ಬ್ಯಾಡಿ ಸುಮ್ಕೆ ನಾನು ಅಕ್ಸನ್ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಸೂಟಿಂಗ್ ನಾ ಸುರು ಹಚ್ಕಳಿ ಅಂದಾ.

ಆಮೆಕ್ ಎನಾತ್ಲಾ ಕೊಮ್ಲಿ.. ಬೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೈತೆ.

ನಮ್ ಜುಂಜಾ ಇದ್ದೋನು ಎಲ್ಲೊ ಹೋಗಿ ಕವರ್ನಾಗೆ ಅದೇನೊ ಹಿಡ್ಕಂಬಂದಾ.. ನಾನು ಅದೆನ್ಲಾ ಅಂದೆ.... ಕಟ್ಟಿರುವೆ ಅಂದಾ....ಅದ್ಯಾಕ್ಲಾ ಅಂದೆ.... ಇದ್ನಾ ಸಾರುಕ್ ಲುಂಗಿ ಒಳ್ಗೆ ಬುಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಣಿತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಅಂದ...... ಅಯ್ಯೊ ಲೆ ನಿನ್ ಮುಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಸಗಣಿ ಹೊಯ್ಯಾ,,, ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಕಂಡೀತು ಲೇ ಹುಸಾರು ಅಂದೆ....
ಹಂಗೆಲ್ಲಾ ಎನೂ ಆಗಾಕಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಲಾ ಅಂದೊನೆ ...ಮಗಾ ಹೋಗಿ ಸಾರುಕ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಬೀಳೋ ಅಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಕೆ ಅಂಗೆಯಾ ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವ್ನೆ.... ಹಂಗೆ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಆಟೆಯ, ನಮ್ ಖಾನು ಲುಂಗಿ ಒಳ್ಗೆ ಎನೊ ಕಚಗುಳಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲಾಡಾಕೆ ಹಿಡ್ದಾ..... ಜುಂಜಾ ಹಂಗೆಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೊಡಿ ಅಕ್ಸನ್ ಅಂದಾ... ಸೂಟಿಂಗ್ ಸುರು ಆತು.... ಪಾಪ ನಮ್ ಸಾರುಕ್ ಗೆ ಎನೂ ಗೊತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾ,,, ಒಳ್ಗಡೆ ಇರುವೆ ಕಡಿಯೊಕೆ ಶುರು ಹಚ್ಕಂಡೈತೆ..... ಉರಿ ಆಗಿ ಲುಂಗಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಾಕೆ ಸುರು ಹಚ್ಕಂಡಾ...... ಸೈಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ ಸಾರುಕ್ಕು ಕುಣಿಯಾಕೆ ಹತ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೊವು......... ಸಾರುಕ್ಕು ಲುಂಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿದ್ದು.... ದಿಪಿಕಾನು ಕುಣ್ದಿದ್ದೆ ಕುಣ್ದಿದ್ದು

ಲುಂಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಲುಂಗಿ ಡಾನ್ಸ್
ಲುಂಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಲುಂಗಿ ಡಾನ್ಸ್
ಲುಂಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಲುಂಗಿ ಡಾನ್ಸ್
ಲುಂಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಲುಂಗಿ ಡಾನ್ಸ್


ಕಟ್ ಕಟ್ ಕಟ್...... ವೊಂಡರ್ಪುಲ್, ಸುಪರ್ಬ್.... ಗ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೆಪ್... ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಗಳಿದ್ದೆ ಹೊಗಳಿದ್ದು.. ಪಾಪ ಸಾರುಕ್ಕು ಮುಖ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಂಪಗಾಗಿ ಲುಂಗಿ ಹಿಡ್ಕಂಡು ಎದ್ನೊ ಬಿದ್ನೊ ಅಂತ ಓಡೊಗ್ಬುಟ್ಟ. ಡೈರೆಕ್ಟರು ಜುಂಜಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕಂಡು ಒಂದ್ಸಾವ್ರ ರೂಪಾಯಿ ನೊಟ್ನಾ ಕೊಟ್ಟು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂದಾ..... ದೀಪಿಕಾ ಇದ್ದದ್ದು ಹಂಗೆ ತಬ್ಕಂಡು ಯು ಅರ್ ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ತು ಕಲಾ...... ನಂಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಉರ್ದೋಯ್ತು..... ನಾ ಇಷ್ಟ್ ದಿನಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಒಂದ್ ದಿನಾ ನನ್ಕಡೆ ತಿರ್ಗಿ ಕೂಡಾ ನೊಡ್ಲಿಲ್ಲಾ ಇವಂಗೆ ಈ ಪಾಟಿ ಮುತ್ತ್ ಕೊಟ್ಟೈತೆ.....

ಹೋಗ್ಲಿ ಬುಡ್ಲಾ ಕೋಮ್ಲಿ.... ಅದೆನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲಾ ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ, ಮಾವಂಗೊಂದು ಕಾಲಾ ಅಂತ... ನಿಂಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬತ್ತದೆ ಬುಡ್ಲಾ...

ಥು ನಿನ್ ಮುಕ್ಕೆ ಅದು ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ, ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ ಕಣ್ಲಾ.

ಎನೊ ಓಂದು.. ಬರೀ ಬಾವನೆ ಅರ್ತಾ ಮಾಡ್ಕಬೇಕು ಕಲಾ.... ನಡಿಲಾ ತಿಮ್ಮನ್ ಅಂಗಡಿಗೋಗಿ ಓಂದ್ ಹಾಪ್ ಟೀ ನಾರು ಕುಡಿವಾ... ಬಿಲ್ ನಾ ಜುಂಜನ್ ಹೆಸರ್ನಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಾಯ್ತು.

ಎ ಥು...ನಡಿಲಾ... 


ಹಾಸ್ಯ ಬರಹಗಾರ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬರಹಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ. 

No comments:

Post a Comment