ಕೈತುತ್ತು:


 


ಅಮ್ಮ ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈತುತ್ತು,
ಜಗದಲಿ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ
ಇದಕಿಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತು.

ಫೋಟೋ ಕೃಪೆ: ಸೌಮ್ಯ ಭಾಗವತ್.

No comments:

Post a Comment